Halstvet

Begge Halstvetgårdene sett fra veien.Den nærmeste ble av oss kalt for Haakafoss

Søndre Halstvet er nå redusert til et bolighus i "100 meter skogen" plantet av Nils Jonassen

Gården på Eidsberg sida omtales gjerne som Søndre Halstvet for å skille den fra gården på Askim sida. Til omkring 1650 var gården udelt og første kjente bruker er Tor Halstvet i begynnelsen av 1590-åra. Den har i lengre tid vært delt mellom 2 eller flere eiere. Fredrik Villumsen delte Halstvet i to like deler i 1810 og overlot det som nå ble kalt østre Halstvet til broren Hans Villumsen. I 1921 ble gården solgt til Trygve Haakafoss, som ved siden av landbruket også var kunstnerisk anlagt og drev med treskjering. Vi har i all tid kalt gården for Haakafoss. Etter at han ble borte stod gården lenge folketom og ble av oss betraktet som et spøkelseshus helt til Torer Garseg kjøpte den. Siden har gården vært i hans slekt. 

Det var en lengre periode hvor blant annet Lindhol eide en del av gården, som det her hoppes over. Men det kan nevnes at den søndre delen av Østre Halsvet ble skilt ut i 1838 (45mål)av Fredrik Wiilumsen til sin svigersønn paul Olsen. Olaf Skjør var en kjent eier av dette stedet i 1960 årene. Det ble kjøpt til et jorde og noe skog fra Lindhol. Men skogen er idag solgt tilbake til Lindhol og jorda til Nordeng. Det er bare en liten plass igjen på under 7 mål. Men dette fungerer nå som en enebolig. 

Den nordligste delen av Halstvet ble skilt ut som eget bruk i 1825 og fikk navnet Nordby.( Egen artikkel om dette under Info). Brødrene Hans og Villums søster Gunhild og hennes mann Kristian Larsen overtok her. Det har vært litt kjøp og salg av deler av eiendommen til Dahll på Lindhol. Det er også beskrevet at enken etter Hans forpaktet bort eiendommen til svigersønnen Johan Olsen. Det står nå bare et hus igjen i svingen. Det ligger lenger sør en det gårdsbruket lå, og ble skilt ut fra Østre Halsvet i 1832 til Karl Nordeng og Johan Anton Bakke for 250 kr. Karl Nordeng bodde der til sin død. Ved Bakke's død overtok byggmester Nordeng denne for 4900 kroner. På Halstvet var det i 1800-åra 2 husmannsplasser i skogstykket lengst vest på gårdsområdet står det i gårdshistorieboka. Men de stod ikke i særlig lang tid. Det er også lite kjent om disse plassene. Jeg har funnet en av dem på et gammelt kart og tviler på om det vare flere.